Formalności przy budowie ogrodzenia

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi przypadkami.
Ogrodzenia nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.
Zgłoszenia wymaga:

  • budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  • budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia

Zgłoszenia budowy ogrodzenia dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz planowany termin rozpoczęcia budowy. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.
Czasami wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane ogrodzenie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
 
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *